26 Temmuz 2016 Salı / Sıcaklık 1
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ÇORUM Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
ÇORUM Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Resmi İlan
30.10.2012 / 19:44:29     Ekleyen :

PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR
ÇORUM Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

 Genel Temizlik Yemek Pişirme ve dağıtım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası        : 2012/155703
1-İdarenin
a) Adresi            : KARAKEÇİLİ MH. SAMSUN CD. 97 19030 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası    : 3642231020 - 3642231024
c) Elektronik Posta Adresi    : corum@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/                
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı    :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik                     Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şart                    nameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer        :Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
c) Süresi            :İşe başlama tarihi 03.01.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013        
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer        :Karakeçili Mh. Gazi Cd. No:97
b) Tarihi ve saati        : 23.11.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.    Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya  Sanayi Odası veya  Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasın dan,ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda  alınmış, odaya  kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya   ihale   tarihinin   içinde   bulunduğu   yılda   alınmış,   tüzel   kişiliğinin   odaya   kayıtlı   olduğunu   gösterir   belge,
4.1.2.    Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza  Beyannamesi  veya İmza      Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter    tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli    imza sirküleri,
4.1.3.    Şekli ve    içeriği İdari Şartnamede belirlenen    teklif mektubu.
4.1.4.    Şekli ve    içeriği İdari Şartnamede belirlenen    geçici teminat.
4.1.5    İhale konusu işin tamamı    veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6    Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Resmi ve Özel Sektörde yapılan bina temizlik işleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Taşınır Kontrol Odası adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Taşınır Kontrol odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.                    (Basın: 846)

Kategorisindeki Diğer Haberler

Köşe Yazarlarımız
Üye Girişi
Haftanın Haberi
Anket»  Tarih  28.02.2015
Çorum'a havaalanı yapılsın mı yapılmasın mı?
Evet yapılsın - (200)
Hayır Yapılmasın - (48)